تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات

تاكنون هيچوقت موضوع ذخيره‌سازي داده به اندازه امروزه در شركتهاي بازرگاني مهم و مطرح نبوده است و همه اينها بخاطر پيشرفتهاي اخير در نسل داده و اطلاعات زيادي است كه امروزه در محيط بازرگاني ايجاد ميشود. ذخيره‌سازي داده كه بايد با موضوعات قانوني و پيروي از آنها همراه باشد براي شركتها يك نگراني بدنبال دارد كه به توجه دقيق شركتها و متخصصان IT نياز دارد.

شركتها بايد قبل از يافتن روش كنترل محيطهاي ذخيره‌سازي و بايگاني خود خط‌مشي ذخيره‌سازي شركتي خود را توسعه دهند.مديريت ذخيره سازي اطلاعات در حقيقت راه كار هاي تخصصي را در جهت حفظ سلامت اطلاعات ارائه مي نمايد.اين فرآيند از مرحله توليد اطلاعات تا ذخيره سازي و تهيه نسخه پشتيان را پوشش داده و با حداكثر ضريب اطمينان ميزان بازيابي اطلاعات را تضمين مي نمايد. چگونگي ذخيره سازي اطلاعات، شرايط و چگونگي تهيه نسخه پشتيبان، محل تهيه نسخه پشتيبان و… در اين فرآيند مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. بدون شك تمامي اين چرخه بدون در نظر گرفتن سياست هاي مديريتي و تخصصي هر مجموعه كارآمدي لازم را نداشته و آنگونه كه بايد ريسك پذيري سازمان ها را كاهش نخواهد داد.

شرکت مهندسی ریزپردازان با در اختیار داشتن تجارب ارزشمند در این حوزه اقدام به ارائه راهکارها و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری ذخیره سازی از شرکتهای معتبر در این حوزه نموده است که عبارتند از HP,EMC, Sun,Seagate,