مرکز داده

مراکز داده از استراتژیک ترین سرمایه گذاری¬های سازمانی محسوب می گردند، در این راستا ابتدا بابد با توجه به فاکتورهای مختلفی بر اساس مقایسه فن آوری های مختلف و با توجه به میزان دسترسی، توسعه پذیری، امنیت، امکان مدیریت، قابلیت مواجهه با حوادث غیر مترقبه، پیش بینی تغییرات فناوری های جدید، تکنولوژی های مختلف معماری مراکز داده و معیارهای اقتصادی، به مقایسه المان های مختلف و گزینش راه حل مناسب اقدام نمود.