ارزشهای سازمانی

• جلب اعتماد مشتريان از طريق ارائه خدمات کیفی و اثربخش
• توجه ويژه به درک درست از نيازهای واقعی مشتريان
• رعايت استانداردهای حرفه ای در حوزه فناوری اطلاعات
• نتيجه گرايی و توجه به تامين کامل نياز مشتری
• منافع مشترک و رابطه برد- برد با مشتريان
• ارائه راهکارهای متناسب و به اندازه و اجتناب از درگیر نمودن مشتری با تغییرات غیر ضروری
• ارتباط متقابل رضايت مشتريان با موفقيت و آينده شرکت
• پذيرش مسئوليتها در چارچوب توانائيهای شرکت
• ارتقاء مداوم کيفيت خدمات شرکت
• مراقبت از اطلاعات مشتريان
• پايبندی به برنامه و زمانبندی توافق شده با مشتريان
• ارتقاء مداوم توانمندیهای حرفه اي خود از طريق آموزش و فراگيري